Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Cultuur in Princenhage

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacywet) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen in een bestand bewaren. Ook de stichting Cultuur in Princenhage, waar Het Gele Huis onderdeel van uit maakt, registreert persoonsgegevens. Om ervoor te zorgen dat deze gegevens veilig worden opgeborgen zonder dat ‘vreemden’ daarbij kunnen hebben wij de maatregelen genomen. Daarnaast verstrekken wij zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden. In het kader van deze wet hebben wij het volgende vastgelegd:

1. Persoonsgegevens worden met het volgende doel binnen onze stichting bewaard:
a. Voor de registratie van en communicatie met de vrijwilligers die bij de stichting werkzaam zijn.

b. Voor de registratie van en communicatie met de donateurs van de stichting voor het sturen van mailingen.
c. Gegevens van cursisten voor het doorgeven van wijzigingen en sturen van mailingen.

d. Gegevens van belangstellenden voor het sturen van mailingen.

2. Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens is het bestuur van de stichting.

3. Overzicht persoonsgegevens

a. Van de vrijwilligers worden de volgende gegevens vastgelegd:
▪ Naam, voorletters en/of voornaam, Telefoonnummer, E-mailadres, Functie, Startdatum, Woonadres, Geboortedatum

b. Van donateurs worden de volgende gegevens vastgelegd:
▪ Naam, E-mailadres, Datum betaling.

c. Van cursisten worden de volgende gegevens vastgelegd:
▪ Naam, Telefoonnummer, E-mailadres

d. Van belangstellenden worden de volgende gegevens vastgelegd:
▪ Naam, E-mailadres

4. Communicatie en informatie

Vrijwilligers, cursisten, donateurs en belangstellenden zijn schriftelijk (nieuwsbrief) geïnformeerd over de inwerkingtreding van de privacywet, over de persoonsgegevens die bij de stichting geregistreerd zijn, en het doel van de registratie. Zij zijn erop gewezen dat de bestanden alleen bestemd zijn voor intern gebruik. Nieuwe vrijwilligers, cursisten, donateurs en belangstellenden worden vooraf meegedeeld welke persoonsgegevens van hen worden geregistreerd en met welk doel. Dit gebeurt door middel van opname van deze Privacyverklaring op de website en een tekst op intekenlijsten. Deze tekst is ook vermeld in de vrijwilligersovereenkomst en het informatiedocument voor vrijwilligers.

5. Uw recht op privacy

U kunt ons altijd om inzage, correctie, overdracht, beperking van het gebruik of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen of bezwaar aantekenen tegen het gebruik daarvan. Bij de inhoudelijke beoordeling van uw verzoek zullen wij uw (privacy)belangen tegen onze belangen afwegen, vanzelfsprekend met inachtneming van de toepasselijke regelgeving.

6. Contact, klachten

Voor vragen of uitoefening van uw privacy rechten of het indienen van een klacht over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting.